Nowe uprawnienia Dyrektorów szkół

Przekazujemy informację Ministerstwa Edukacji i Nauki o zmianie przepisów prawa od 1 września 2022 r. i wynikających z nich nowych możliwości postępowania dyrektorów szkół w szczególnych przypadkach uczniów przejawiających zachowania świadczące o demoralizacji na terenie szkoły.

Zdjęcie dokumentu o następującej treści: MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT WYCHOWANIA I EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (22) 34 74 228, sekretariat.DWEW@mein.gov.pl, www.mein.gov.pl Warszawa, 31 sierpnia 2022 r. DWEW-WWPB.4017.167.2022.K Państwo Dyrektorzy szkół Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że z dniem 1 września 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich1 , która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich2 . Wśród istotnych rozwiązań ustawy są nowe kompetencje dyrektora szkoły, przewidziane w art. 4 ust. 4. ustawy3 . Dotychczas byliście Państwo obowiązani zawiadamiać sąd rodzinny w każdej sprawie dotyczącej nieletniego. Od 1 września 2022 r. dyrektor szkoły, do której nieletni uczęszcza, będzie miał możliwość podjęcia oddziaływań wychowawczych we własnym zakresie – bez konieczności zawiadamiania sądu rodzinnego lub Policji o przejawie demoralizacji lub popełnieniu przez nieletniego na terenie szkoły czynu karalnego lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego). Decyzja o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, przeproszenie pokrzywdzonego, przywrócenie stanu poprzedniego oraz wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły) należy wyłącznie do dyrektora szkoły. Na propozycję dyrektora szkoły wymagane jest uzyskanie zgody rodziców albo opiekuna nieletniego oraz samego nieletniego. Jednak brak zgody wiąże się z konsekwencjami dla zainteresowanych – sprawę kieruje się do sądu rodzinnego na standardową ścieżkę postępowania. Przepis art. 4 ust. 4 ustawy nie wyłącza zastosowania wobec nieletniego działań przewidzianych w statucie szkoły. Z wyrazami szacunku 1 Dz.U. z 2022 r., poz. 1700, 2 Dz. U. z 2018 r., poz. 969. 3 Art. 4 ust. 4 ustawy: W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego – Dz. U. z 2022 r. poz. 1700.