Projekt Małgosia

PROJEKT „Z MAŁGOSIĄ PO NAUKĘ” ZREALIZOWANY

W roku szkolnym 2010/11 Szkoła Podstawowa w Ostaszewie przystąpiła do realizacji
projektu edukacyjnego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych
„Z Małgosią po naukę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt był realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym
i wszystkich gmin w powiecie. Celem projektu było wzmocnienie oferty edukacyjnej szkół
oraz ukierunkowanie na wyrównywanie szans edukacyjnych.
W projekcie realizowanym w naszej szkole wzięło udział 5 nauczycieli i 36 uczniów
z klas IV-VI. Nauczyciele opracowali programy zajęć pozalekcyjnych kierując się
potrzebami edukacyjnymi szkoły i uczniów.
W ramach projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje
matematyczno i naukowo – techniczne / przyroda i matematyka /, zajęcia pozalekcyjne
rozwijające porozumiewanie się w języku obcym , zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego.
Podczas zajęć rozwijających kompetencje matematyczno i naukowo-techniczne uczniowie
zdobywali umiejętności w zakresie matematyki i przyrody, rozwijali swoje zainteresowania
i umiejętności. Przeprowadzali szereg ciekawych doświadczeń i eksperymentów.
Zajęcia z języka angielskiego miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
Uczniowie wykonywali zadania, które dotyczyły rozumienia tekstu w języku obcym,
umiejętności radzenia sobie w różnych codziennych sytuacjach a także zbierania i udzielania
informacji.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane były do uczniów a opiniami Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej. Zapewniały one uczniom możliwości wszechstronnego
rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, rozwoju na miarę ich możliwości.
Celem lekcji dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego było rozwijanie
i doskonalenie umiejętności kluczowych takich jak czytanie ze zrozumieniem, redagowanie
form wypowiedzi, praca nad zgodnością tematu wypowiedzi ustnej i pisemnej i unikaniu
powtórzeń, poszerzaniem słownictwa oraz utrwaleniem zasad polskiej ortografii i gramatyki.
Projekt „ Z Małgosią po naukę” z pewnością wzbogacił ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz
był doskonałą okazją do przeprowadzenia szeregu ciekawych i interesujących lekcji.