Historia

Kronika Szkoły w Ostaszewie, powiat Toruń
założona przez nauczyciela Plewa 1 stycznia 1896 r.

1.Miejscowość

Ostaszewo – około 1400r. miało nazwę Ostichau, leży w centrum powiatu Toruń, między miastami Toruń i Chełmża.

Miejscowość przed 40 laty składała się z majątku ziemskiego i wsi. Właścicielem majątku ziemskiego był Sponnagel, majątek ziemski miał 1350 mórg ziemi, 43 gospodarstwa domowe z około 200 mieszkańcami. Wieś składa się z mniejszych i większych gospodarstw. Razem 55 gospodarstw i 250 mieszkańców. Mieszkańcy trudnili się przeważnie rolnictwem. Głównie uprawiali zboże i ziemniaki. 3/5 mieszkańców było Polakami i katolikami, 2/5 Niemcami i ewangelikami. Katolicy należeli 
 do parafii w Grzywnie, ewangelicy do Chełmży. W 1858r. majątek ziemski przeszedł w posiadanie p. Wegnera. Wegner powiększył swoją posiadłość, odkupując od rolników ze wsi ziemię. Około 1884r. wszystkie gospodarstwa z wyjątkiem młynów p. Fetzera – zostały przez p. Wegnera wykupione, tak więc majątek powiększył się do 2500 mórg. Następnie p. Wegner wybudował cegielnię, parowy młyn olejowy, który później przebudował na parowy młyn zbożowy. Spowodowało to rozbudowę wsi, która miała teraz agencję pocztową prowadzoną przez nauczyciela. W 1878r. wybudowano szosę Toruń – Chełmża, która przechodzi przez wieś. Na zwiększenie ruchu wpłynęło wybudowanie w 1882r. kolei i stacji kolejowej. Właściciel majątku wybudował gorzelnię i mleczarnię. W tym czasie wybudowano w Chełmży największą w Niemczech cukrownię. Spowodowało to zapotrzebowanie na buraki cukrowe, które poczęto uprawiać w okolicy i w majątku. Do prac polowych sprowadzano robotników sezonowych z Prus Wschodnich i Rosji. Obecnie majątek jest w posiadaniu p. Wegnera, obejmuje 90 gospodarstwdomowych z 500 dusz, 402 katolików i 98 ewangelików. Większość z nich zatrudniona jest w gospodarstwie rolnym, 80 pracuje w przetwórstwie. Rodziny pracujące w majątku są zasiedziałe, niektóre mieszkają 60 lat, a niekiedy i dłużej. Stan majątkowy pracowników jest dobry. Majątek należy do gminy Lulkowo, której Wegner jest radcą ekonomicznym.

2.Szkoła

Brak informacji o powstaniu szkoły, pierwszych nauczycielach oraz kosztach budowy. Zapytania w starostwie w Toruniu oraz w kuratorium nie dały odpowiedzi. Według informacji najstarszych mieszkańców w 1836r. budynek szkoły spalił się i nauka odbywała się w prywatnym mieszkaniu. Obecny budynek wybudowano w 1838r. Nauczycielem był p. Fritz i jego następca p. Romeck. Obydwaj byli ewangelikami. Po ich odejściu nauczycielem był katolik p. Schubiak. Z akt zaprowadzonych przez niego tzn. do 1858r. wynika, że do urzędu szkolnego Ostaszewo należał majątek Ostaszewo, wieś Ostaszewo, Wytrębowice, Allenhof, Tylice, Zęgwirt oraz Zakrzewko. W Ostaszewie było 125 dzieci, 100 katolickiego wyznania. Religii ewangelickiej uczył p. Schwarz z Nowego Dworu, a następnie 
 p. Schulz do 1874r. Następca nauczyciela Knorra, Durfel uczył do 1874r. Równocześnie prowadził agencję poczty, która powstała w 1870r. Po jego odejściu funkcję nauczyciela i prowadzenia poczty przejął p. Zakrzewski. Jego wynagrodzenie – mieszkanie, opał deputat produktów, użytkowanie 
 8 mórg i 425 marek. Wartość opału, deputat produktów, użytkowanie gruntu wyceniono na 500 marek, dzierżawa 72, razem 997 marek. Od 1873r. deputat produktów wypłacano w gotówce [z wyjątkiem opału].

3.Powstanie II klasy

Zgodnie z zarządzeniem Królewskiego Rządu w Malborku 1874r., ponieważ liczba uczniów rosła, postanowiono urządzić II klasę. Koszty budowy poniósł Związek Nauczycielski. Budowę pomieszczeń na II klasę oraz mieszkania dla drugiego nauczyciela mieszczącego się nad pierwszym nauczycielem powierzono mistrzowi murarskiemu Pichert z Chełmży. Koszt budowy wyniósł 5294,70 marek. W tym samym roku zaangażowano do 1879r. katolickich nauczycieli. Pierwszy nazywał się Kownacki pracował do 1877r. i Żulawski pracował do 01.10.1879r. Od tego czasu posadę II nauczyciela obsadzono ewangelickim nauczycielem p. Fiedler i jego następcy Schulz, Rietz, Wolff i Fredericci. Płaca roczna początkowa wynosiła mieszkanie, opał i 540 marek, a w 1890r. 650 marek.

4.Nadzór szkoły

Do 1872r. nadzór sprawował ksiądz Klossowski z Grzywny, następnie przejął okręgowy inspektor Jalkowski z Torunia, którego następcą był okręgowy inspektor Schroter. Ostatni sprawował nadzór od 1877 do 01.12.1886. W tym czasie inspektorat w Toruniu podzielono i naszą szkołę przydzielono do okręgu Chełmża. Okręgowym inspektorem od 1886 do 01.071889, był inspektor Grubel, a następny inspektor okręgowy to Kitelmann, który zmarł 06.01.1892r. Od 01.07.1892r. okręg w Chełmży przejął okręgowy inspektor szkolny dr Hubrich.

5.Remont elewacji budynku szkoły

Pod koniec 1870r. elewacja budynku okazała się konieczna. Na wniosek i propozycje p. Wegnera z Ostaszewa zdecydowano mury wzmocnić o 1/2 cegły. Wykonanie remontu zlecono mistrzowi murarskiemu Pichert  za 447 marek.

6.Historia budowy czynem społecznym pawilonu szkolnego w Ostaszewie.

/ Źródło – kronika szkolna /

Inicjatorami i bezpośrednimi organizatorami prac byli:

·        Inspektor Szkolny mgr Teodor Rasch
·        Kierownik Szkoły Piotr Kuźniar
·        Przewodniczący PGRN w Łysomicach Henryk Frączyk

Szkołę budowali:

·        Uczniowie trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Budowlanych we Włocławku
·        Pracami uczniów kierował instr. Karol Stolarski.
·        Uczniowie Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Toruniupod kierunkiem instruktorów Pana Kaliszewskiego i Pana Stolińskiego.
·        Rzemieślnicy przystępujący do egzaminy praktycznego z ramienia Cechu Rzemiosł Różnych z inicjatywy Pana Grzegorza Balickiego pod kierunkiem mistrzów Mrozowskiego i Czarneckiego.

W budowie szkoły pomocy udzielili:

·        Załoga i Kierownik PGR Ostaszewo – inż. K.Meller
·        Załoga i Dyrektor TPBT – Pan Mieczysław Molenda
·        Załoga i Dyrektor Toruńskiego Przedsiębiorstwa Prefabrykatóww Toruniu Rosochowicz.
·        Załoga i Dyrektor Cukrowni w Chełmży inż. Czesław Kalka
·        Dyrektor TPBO w Toruniu Pan Stremlau.
·        Uczniowie Technikum Mechanicznego w Toruniu wraz z Dyrektorem Panem Lipkowskim i Kierownikiem Warsztatów Panem Fijołkiem.
·        Rolnicy wsi Wytrębowice i Ostaszewo, którzy zwieźli część żwirui piasku.

·        Ponadto pracownicy pedagogiczni Wydziału Oświaty pracowali przy betonowaniu dachu:
–         mgr Teodor Rasch
–         inż. Zbigniew Bobiewicz
–         Pan Ryszard Szrpatowski
–         Pan Stanisław Gościński
–         mgr Andrzej Wołoszyk
–         Pan Jan Cheładzo

Pracami wykończeniowymi bezpośrednio nadzorował Pan Stanisław Gościński

7.Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo.

Obecny wygląd szkoła zawdzięcza przebudowie, która miała miejsce w latach 2018 – 2020.