Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa w  Ostaszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

Data publikacji strony internetowej: 19.04.2019 r.

Data ostatniej aktualizacji: obecnie strona w modernizacji.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 31.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Milena Szyderska, m.szyderska@spostaszewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 510 709 653. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Wejście do szkoły

Do budynku prowadzą 4 wejścia:

  1. główne – wejście znajdujące się od strony patio (centralna części budynku dydaktycznego). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego. Do drzwi wejściowych prowadzą 2 schodki oraz podjazd zabezpieczony barierką dla osób niepełnosprawnych
  2. Oddział przedszkolny – od strony parkingu, drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie do środka. Wejście dostępne w godzinach pracy szkoły po uprzednim kontakcie z pracownikiem szkoły. Do drzwi wejściowych prowadzą 2 schodki oraz podjazd zabezpieczony barierką dla osób niepełnosprawnych
  3. od strony hali sportowej – drzwi jednoskrzydłowe, wejście  zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców hali sportowej. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta.
  4. Edukacja wczesnoszkolna – drzwi jednoskrzydłowe, wejście dostępne w godzinach pracy szkoły. Do drzwi wejściowych prowadzą 2 schodki z zabezpieczone barierką.

Dostępność budynku

Skrzydła szkolne są parterowe, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, hala sportowa i pomieszczenia dydaktyczne, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dostępność parkingu

Szkoła posiada parking wewnętrzny. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. W odległości ok. 20 metrów  od wejścia do hali sportowej znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze skrzydła hali sportowej. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.