Innowacja – „Cztery pory roku w mojej miejscowości”

Autor Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Cztery pory roku w mojej miejscowości”- Monika Koprowicz- Waszczuk

Temat innowacji:Cztery pory roku w mojej miejscowości”

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

Prowadzenie innowacji: Alicja Ciesielska; Sylwia Kalbarczyk

Przedmiot: wychowanie przedszkolne

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia: 02.10.2023r

Data zakończenia: 31.05.2024r

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie oddziału przedszkolnego – 6 latki. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od października do końca maja 2024 r.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu, w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych oddziału przedszkolnego.

Niniejsza innowacja ma na celu ukształtować w dzieciach poczucie przynależności do środowiska lokalnego i umocnić więź z najbliższym środowiskiem.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznawania regionu, środowiska lokalnego i własnej miejscowości.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Przede wszystkim chcemy wziąć udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym. Jest to ciekawa forma wzbogacenia naszego warsztatu pracy. Poza tym tematyka i zadania projektu są nam bliskie, jesteśmy związane z naszym środowiskiem, interesujemy się jego historią, obserwujemy zachodzące zmiany. Dostrzegamy potrzebę zmian jednocześnie kultywując dorobek i historię poprzednich pokoleń. Wprowadzając powyższą innowację chcemy takie postawy społeczne kształtować w naszych uczniach.

Opis innowacji:

I. Wstęp

Innowacja ta jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, który poprzez odpowiednio dobrane formy i metody związane min. z pedagogiką zabawy, wprowadzi dzieci w historię, tradycje, zwyczaje i życie środowiska lokalnego i najbliższego otoczenia regionu, w którym mieszkają.

II. Założenia ogólne

Innowacja skierowana jest do uczniów oddziału przedszkolnego. Dzieci zdobywają wiedzę w sposób kreatywny. Założeniem innowacji jest realizacja określonych zadań w ciekawych formach dobranych odpowiednio do wieku i możliwości psychofizycznych uczniów.

III. Cele innowacji

Cel główny:

Celem głównym innowacji jest kształtowanie świadomego młodego mieszkańca gminy Łysomice.

Cele szczegółowe:

– kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, więzi z najbliższym środowiskiem

– poznanie najbliższego otoczenia i specyfiki regionu

– rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej

– integracja ze środowiskiem lokalnym

– rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej

– poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych własnego regionu

– dostrzeganie specyfiki przyrodniczej najbliższej okolicy

– kształtowanie kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

– rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności uczniów

– kształtowanie umiejętności pracy w grupie

– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– ćwiczenie koncentracji i skupienia uwagi

– rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, oraz rozbudzanie ciekawości świata

– rozbudzanie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego

– bogacenie słownictwa

– budowanie wypowiedzi wielozdaniowych

IV. Metody i formy

Forma- zbiorowa i grupowa

Metody;

– spacery i wycieczki piesze po okolicy (zespół pałacowy w Ostaszewie)

– wycieczka do Izby regionalnej w Łysomicach

– wycieczka do Urzędu Gminy w Łysomicach

– wycieczka do Torunia

– tworzenie plakatów, lapbooków, komiksów, prac plastycznych, makiet, listów, pocztówek

– prezentacje multimedialne

– wirtualne zwiedzanie

– spotkania z ciekawymi ludźmi, mieszkańcami

– obserwacje i doświadczenia przyrodnicze

– wystawy plastyczne, fotograficzne

– filmiki reklamowe z wykorzystaniem kamery i drona

– zabawy dydaktyczne i ruchowe

– scenki dramowe, przedstawienia

Uczniowie:

– zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, biorąc czynny udział w zajęciach

– wykorzystują możliwości jakie daje wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy

– mają możliwość swobodnej rozmowy i wypowiadania się na tematy poruszane podczas zajęć

– uczą się wrażliwości, wzbogacają słownictwo, uczą się samodzielnego myślenia i rozumienia świata, który je otacza

– nabywają umiejętności społeczne i kształtują postawę społeczną młodego mieszkańca gminy

Nauczyciel:

– wykorzystuje zarówno tradycyjne jak i nowoczesne metody i formy pracy

– jest przewodnikiem ucznia podczas nabywania nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności

V. Ewaluacja

Ewaluacja będzie przeprowadzona w celu uzyskania informacji zwrotnej, a jej wyniki będą analizowane.

Narzędzia służące przeprowadzeniu ewaluacji:

– obserwacja uczniów podczas zajęć

– rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami

– wytwory plastyczne i wystawki wykonywanych prac (książki, rysunki, makiety itp.)

– quiz interaktywny, konkurs ze znajomości zajęć

– zamieszczenie zdjęć, filmików, krótkich opisów realizowanych zadań i prac dzieci na stronie internetowej szkoły oraz na fb na forum grupy projektowej moderatora

– po zakończeniu projektu dzieci przy pomocy nauczycieli wypełnią krotką ankietę podsumowującą

Szczegółowa analiza wyników, przeprowadzonych rozmów, wytworów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w następnej grupie w przyszłym roku szkolnym.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VI. Spodziewane efekty

– rozwój wrażliwości emocjonalnej i społecznej,

– uczniowie poznają środowisko lokalne i specyfikę regionu i będą czuli z nim więź

– Uczniowie będą potrafić chronić przyrodę i rozumieć potrzebę ekologicznego stylu życia

– uczniowie poznają ciekawe miejsca pamięci i tradycji na terenie gminy

– uczniowie rozbudzą i rozwiną wrażliwość estetyczną oraz swoje indywidualne zdolności twórcze

– ukierunkowanie na budowanie więzi i pracę w grupie,

– rozwijanie wyobraźni, wartości moralnych i samodzielnego myślenia

– podniesienie wiedzy a przy tym i samooceny uczniów

– podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy

VII. Podsumowanie

Powyższa innowacja jest ciekawym i poważnym przedsięwzięciem. Jej zadania i realizowane treści łączą się z kierunkami polityki oświatowej podanymi na ten rok szkolny. Realizując innowację wspieramy wychowawczą rolę rodziny oraz wspieramy uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej.

Alicja Ciesielska, Sylwia Kalbarczyk