Witamy w naszej szkole

Szkoła Podstawowa  w Ostaszewie to doskonałe miejsce rozwoju  dzieci i młodzieży.

Nasza  szkoła jest miejscem, w którym w  atmosferze poczucia  bezpieczeństwa,  wzajemnego  szacunku  i  zrozumienia  oraz  wsparcia  ze  strony nauczycieli, rodziców nabywamy wiedzę, a także umiejętności niezbędne na dalszym etapie  kształcenia.

Każdy z  nas ma tworzone  właściwe  warunki zrównoważonego  rozwoju  poprzez  dostęp  do  innowacyjnych  zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Na terenie Szkoły działają naukowe koła przedmiotowe, prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe i artystyczne.  Szeroka oferta zajęć skierowana jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wzmacniana jest nasza kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz  umiejętność  współpracy  w  grupie. W szkole czujemy się bezpieczni.  Niewielka liczba dzieci w klasie pozwala na pełną indywidualizację nauczania, uwzględniającą potrzeby i predyspozycje. Możliwość wnikliwej obserwacji dzieci na lekcjach, przerwach i zajęciach pozalekcyjnych pozwala na uniknięcie poważnych problemów wychowawczych. Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Bez Przemocy oraz Szkoły z Prawami Dziecka.

Nauczyciele dbają  o nasz  bliski  kontakt  z  szeroko pojętą  kulturą i  sztuką. Wychowankowie Naszej Szkoły uczestniczą w  zorganizowanych wyjazdach krajoznawczo- turystycznych. Uczestniczą w lekcjach muzealnych,  warsztatach muzycznych i plastycznych. Wyjeżdżają do teatrów i kina. Dzięki życzliwości instytucji, Urzędu Gminy i  darczyńców z wyjazdów korzystają wszyscy uczniowie bez względu na status materialny.

Nad rozwojem uczniów czuwa zaangażowana, kompetentna i  odpowiedzialna  kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania, której  priorytetem jest ciągłe poszerzanie umiejętności, zdobywanie doświadczeń i doskonalenie metod kształcenia.

Jesteśmy wspierani w  poszukiwaniu  własnej  drogi edukacyjnej. Odnosimy sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu  na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W roku 2021 otrzymaliśmy list gratulacyjny od Kuratora Oświaty za uzyskanie wysokich wyników w zewnętrznym egzaminie ósmoklasisty.

Jesteśmy dobrze wychowani, godnie reprezentujemy rodzinę, szkołę, Ojczyznę. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych i wolontariackich. Mamy znaczny wkład w tworzenie i rozwijanie kultury środowiska lokalnego.

Wpływamy na losy szkoły. Aktywnie działamy w Samorządzie Uczniowskim, jesteśmy zaangażowani w sprawy szkoły i dzięki temu czujemy się odpowiedzialni za jej działanie, dbamy o porządek, dyscyplinę, szanujemy wyposażenie placówki.

Nasi Rodzice  aktywnie  uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działań.  Mają wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących pracy szkoły, współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację.

Mamy przyjemność uczyć się w szkole  nowej. Korzystamy z nowoczesnej bazy edukacyjnej i sportowej. Wszystkie  nasze  klasy  są doskonale wyposażone w najnowsze  urządzenia  techniczne oraz pomoce dydaktyczne. Placówka wyposażona jest w nowoczesną pracownię komputerową, sale doświadczalne, pełnowymiarową salę gimnastyczną i multimedialną klasę do nauki języków. Potrzeby uczniów szkoły zaspokaja stołówka, z której uczniowie korzystają podczas przerw.  Bliskość Orlika i terenów zielonych  wokół szkoły  sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, jak również organizacji zawodów sportowych i festynów środowiskowych.

Priorytetem szkoły,  do której uczęszczamy, jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.