Rekrutacja 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że  wszystkie dzieci

  • 7-letnie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski oraz potwierdzenie woli do I klasy  – zostały przyjęte
  • 6-letnie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski oraz potwierdzenie woli o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – zostały przyjęte

Informacja o wyprawce dla uczniów oddziału przedszkolnego zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły: spostaszewo.pl około 15 czerwca 2024 r. Pierwsze spotkanie z Rodzicami odbędzie się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2024-2025.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Ostaszewie na rok szkolny 2024/2025

na podstawie:
Zarządzenia Wójta gminy Łysomice Nr 0050.03.2024
Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostaszewie Nr 17 i 18

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje, że w dniach

do 19 lutego 2024 roku obowiązuje złożenie potwierdzenia o kontynowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 26 lutego 2024 do 15 marca 2024 roku (do godz. 15.00) należy składać w sekretariacie szkoły, (godziny przyjmowania interesantów dostępne są na stronie internetowej szkoły), wnioski:

o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówek)

–  dzieci 6 letnich urodzonych  w roku 2018, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice,
– dzieci mieszkające poza  terenem Gminy Łysomice  będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

o przyjęcie  do oddziału klasy pierwszej

– dzieci 7 letnich urodzonych w roku 2017, podlegających obowiązkowi nauki zamieszkujące na terenie Gminy Łysomice,
– dzieci mieszkające poza  terenem Gminy Łysomice  będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Potrzebne dokumenty:

– wypełniony wniosek, który dostępny jest w sekretariacie szkoły jak również na stronie internetowej szkoły (w zakładce REKRUTACJA),
– dokument tożsamości rodzica,
– akt urodzenia (do wglądu),
– dodatkowe dokumenty, jeżeli są wymagane w danym wniosku (opinie, orzeczenia, wyroki sądu itp.)

Dnia 27 marca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Do dnia 05 kwietnia 2024 r.  do godz. 15:00 w siedzibie szkoły prosimy składać Potwierdzenie woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, jest to warunek niezbędny!


Dnia 10 kwietnia 2024 r.  o godzinie ok 12:00 w siedzibie szkoły zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do innej placówki a należą do obwodu szkoły w Ostaszewie mają obowiązek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora Szkoły Podstawowej  w Ostaszewie  do dnia 31 marca 2024 r.

Dokumenty do pobrania:ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYKLASA PIERWSZASTARSZE KLASY
Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie odbywa się na podstawie zarządzeń: