Przetargi

Ostaszewo, 31.10.2013 r.

Oferenci biorący udział w postępowaniu

Rozstrzygnięcie zapytania o cenę:

Dostawa opału-miału węglowego do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

W związku z zapytaniem o cenę dostawy opału-miału węglowego do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje:

 1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,TOREC” spółka z o.o.

ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

                 2.      Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,TOREC” spółka z o.o. ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruńspełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu.

           3.      W niniejszym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:

Numer ofertyNazwa Oferenta
 1Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,TOREC” Sp. z o.o.ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń 
 2Firma Handlowa „Węglopol”Zofia Mucha-Wiesław Mucha Spółka Jawnaul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń 
 3JAKU-Mul. Piekarska 4, Zławięś Mała, 87-134 Zławieś Wielka 
 1. Zgodnie z SIWZ, kryterium wyboru oferty była najniższa cena.
 2. W wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego Oferenta 
  oraz nie odrzucono żadnych ofert.
 3. Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przesłankami zawartymi 
  w art. 94 ust. 2 pkt 3a w/w ustawy.

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę z dnia 04.10.2013 roku, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje o ponownym ogłoszeniu przetargu w trybie zapytania o cenę na miał węglowy.


21.10.2013
Zapytanie o cenę:
MIAŁ WĘGLOWY


SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia publicznego

dotycząca dostawy opału – miału węglowego do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

1.   Informacje ogólne

            1.1. Zamawiający – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

 
2.  Tryb udzielenia zamówienia

            2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art.69-73,  
      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r.  
      Nr 113.poz 759 z późniejszymi zmianami) oraz art.11 ust 8.

 3.   Przedmiot zamówienia.

      Przedmiotem zamówienia jest zakup opału z dowozem własnym transportem do Szkoły
      Podstawowej w Ostaszewie.

             Miał węglowy

      – o kaloryczności 25-26 KJ

      – przewidywana ilość w tonach – około 80 ton

Zamawiający informuje, że ze względu na szczupłą bazę magazynową każdorazowa dostawa uzgadniana będzie telefonicznie przez Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem. 
Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć 10 ton.

3.1.   Części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2.      Termin wykonania umowy od 31 października 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

3.3.      Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykluczeni z postępowania są oferenci na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 3.4.      Dokumenty składające się na ofertę:

                      – wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

                      – oświadczenie Oferenta z art. 24 i art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień                          Publicznych (załącznik Nr 2),

                       – Projekt umowy (załącznik nr 3)

                      – dokumenty stwierdzające o jakości w/w towarów,

                      – oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS-ie,

                      – oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym,

                      – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z Rejestru
                        Handlowego

3.5.   Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami w sprawie                             przedmiotu Zamówienia:

                     Ewa Czarnowska   – Dyrektor Szkoły tel. 56 674 00 31, 500 431 569

                     Milena Szyderska   – Główny Księgowy tel. 56 674 02 56

4.      Termin wykonania zamówienia do 30.04.2014 r.

5.      Termin związania ofertą.

5.1.        Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

5.2.        Przed upływem terminu wskazanego w pkt 5.1.Zamawiający może zwrócić się 
              do Oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowy określony czas.

6.              Sposób przygotowania ofert:

6.1.        Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6.2.        Oferta winna być napisana w języku polskim.

6.3.        Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) 
              upoważnioną do reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli 
              w imieniu Oferenta.

6.4.        Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami 
              Specyfikacji.

6.5.        Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

6.6.      W przypadku, gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta
             nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest 
             dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych 
              wspólników.

6.7.        Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
              własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 7.       Składanie i otwieranie ofert.

            7.1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

                     Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

                      Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice

                     do dnia 31 października 2013 r. do godz. 1000

        Zamawiający dopuszcza dostarczenie oferty listem poleconym na adres  Zamawiającego.

 7.2.        Oferty należy składać (przesyłać) w zamkniętej kopercie opisanej w następujący 
               sposób ”Oferta – zapytanie o cenę: Dostawa opału-miału węglowego do Szkoły 
               Podstawowej w Ostaszewie.”

7.3.        Oferty złożone po określonym terminie w pkt 7.1. zostaną zwrócone bez  otwierania.

 7.4.       Otwarcie ofert nastąpi 31 października 2013 r. o godz. 1015.

7.5.        Otwarcie ofert jest jawne.

8.          Kryteria wyboru ofert:

8.1.        Kryterium oceny ofert jest cena – 100% realizacji zamówienia.

8.2.        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowanego                            asortymentu przy warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

9.        Ogłoszenie wyników zapytania i warunków zawarcia umowy.

9.1.        Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
              powiadomiony pismem akceptującym niezwłocznie po rozstrzygnięciu  procedury. 
              W terminie i miejscu wskazanym w w/w piśmie Oferent powinien zgłosić się 
              w celu podpisania umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego 
              od zawarcia umowy.

9.2.      Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji i zawiera istotne dla 
            zamawiającego postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
            umowy.

9.3.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie 
            internetowej www.spostaszewo.pl

 10.       Środki ochrony prawnej Oferentów:

 10.1.    Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w ustawie Prawo 
             Zamówień Publicznych Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu 
             Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
             Zamawiającego przepisów w/w ustawy.

 
11.       Załączniki do specyfikacji.

11.1.        Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)

11.2.        Oświadczenie Oferenta (załącznik nr 2 do SIWZ)

11.3.        Projekt Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie
                                                                            Ewa Czarnowska


04.10.2013 r.
Zapytanie o cenę:
MIAŁ WĘGLOWY

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia publicznego

dotycząca dostawy opału – miału węglowego do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

1.   Informacje ogólne

            1.1. Zamawiający – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

 
2.  Tryb udzielenia zamówienia

            2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art.69-73,  
      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r.  
      Nr 113.poz 759 z późniejszymi zmianami) oraz art.11 ust 8.

 3.   Przedmiot zamówienia.

      Przedmiotem zamówienia jest zakup opału z dowozem własnym transportem do Szkoły
      Podstawowej w Ostaszewie.

             Miał węglowy

      – o kaloryczności 25-26 KJ

      – przewidywana ilość w tonach – około 80 ton

Zamawiający informuje, że ze względu na szczupłą bazę magazynową każdorazowa dostawa uzgadniana będzie telefonicznie przez Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem. 
Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć 10 ton.

3.1.   Części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2.      Termin wykonania umowy od 16 października 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

3.3.      Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykluczeni z postępowania są oferenci na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 3.4.      Dokumenty składające się na ofertę:

                      – wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

                      – oświadczenie Oferenta z art. 24 i art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień                          Publicznych (załącznik Nr 2),

                       – Projekt umowy (załącznik nr 3)

                      – dokumenty stwierdzające o jakości w/w towarów,

                      – oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS-ie,

                      – oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym,

                      – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z Rejestru
                        Handlowego

3.5.   Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami w sprawie                             przedmiotu Zamówienia:

                     Ewa Czarnowska   – Dyrektor Szkoły tel. 56 674 00 31, 500 431 569

                     Milena Szyderska   – Główny Księgowy tel. 56 674 02 56

4.      Termin wykonania zamówienia do 30.04.2014 r.

5.      Termin związania ofertą.

5.1.        Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

5.2.        Przed upływem terminu wskazanego w pkt 5.1.Zamawiający może zwrócić się 
              do Oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowy określony czas.

6.              Sposób przygotowania ofert:

6.1.        Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6.2.        Oferta winna być napisana w języku polskim.

6.3.        Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) 
              upoważnioną do reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli 
              w imieniu Oferenta.

6.4.        Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami 
              Specyfikacji.

6.5.        Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

6.6.      W przypadku, gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta
             nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest 
             dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych 
              wspólników.

6.7.        Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
              własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 7.       Składanie i otwieranie ofert.

            7.1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

                     Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

                      Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice

                     do dnia 15 października 2013 r. do godz. 1000

        Zamawiający dopuszcza dostarczenie oferty listem poleconym na adres  Zamawiającego.

 7.2.        Oferty należy składać (przesyłać) w zamkniętej kopercie opisanej w następujący 
               sposób ”Oferta – zapytanie o cenę: Dostawa opału-miału węglowego do Szkoły 
               Podstawowej w Ostaszewie.”

7.3.        Oferty złożone po określonym terminie w pkt 7.1. zostaną zwrócone bez  otwierania.

 7.4.       Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2013 r. o godz. 1015.

7.5.        Otwarcie ofert jest jawne.

8.          Kryteria wyboru ofert:

8.1.        Kryterium oceny ofert jest cena – 100% realizacji zamówienia.

8.2.        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowanego                            asortymentu przy warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

9.        Ogłoszenie wyników zapytania i warunków zawarcia umowy.

9.1.        Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
              powiadomiony pismem akceptującym niezwłocznie po rozstrzygnięciu  procedury. 
              W terminie i miejscu wskazanym w w/w piśmie Oferent powinien zgłosić się 
              w celu podpisania umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego 
              od zawarcia umowy.

9.2.      Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji i zawiera istotne dla 
            zamawiającego postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
            umowy.

9.3.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie 
            internetowej www.spostaszewo.pl

 10.       Środki ochrony prawnej Oferentów:

 10.1.    Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w ustawie Prawo 
             Zamówień Publicznych Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu 
             Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
             Zamawiającego przepisów w/w ustawy.

 
11.       Załączniki do specyfikacji.

11.1.        Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)

11.2.        Oświadczenie Oferenta (załącznik nr 2 do SIWZ)

11.3.        Projekt Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie
                                                                            Ewa Czarnowska


                                                                                                     Ostaszewo, 25.10.2012 r.

                                                                                                                              Oferenci biorący udział w postępowaniu

Rozstrzygnięcie zapytania o cenę:

Dostawa opału-miału węglowego do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

                W związku z zapytaniem o cenę dostawy opału-miału węglowego do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie informuje:

 1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

           Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,TOREC” spółka z o.o.

           ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

          2.      Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,TOREC” spółka z o.o. ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruńspełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu.

        3.      W niniejszym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:

Numer ofertyNazwa Oferenta
 1MM GROUP Sp. z o.o.ul. Żniwna 12 A, 85-355 Bydgoszcz 
 2Firma Handlowa „Węglopol”Zofia Mucha-Wiesław Mucha Spółka Jawnaul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń 
 3Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,TOREC” Sp. z o.o.ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń 
 1. Zgodnie z SIWZ, kryterium wyboru oferty była najniższa cena.
 1. W wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego Oferenta oraz nie odrzucono żadnych ofert.
 1. Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 94 ust. 2 pkt 3a w/w ustawy.

                                                                                    Dyrektor Szkoły
                                                                                                                                               mgr Ewa Czarnowska


17.10.2012 r.
Zapytanie o cenę:
MIAŁ WĘGLOWY

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia publicznego

dotycząca dostawy opału – miału węglowego do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

1.   Informacje ogólne

            1.1. Zamawiający – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

 
2.  Tryb udzielenia zamówienia

            2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art.69-73,  
      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r.  
      Nr 113.poz 759 z późniejszymi zmianami) oraz art.11 ust 8.

 3.   Przedmiot zamówienia.

      Przedmiotem zamówienia jest zakup opału z dowozem własnym transportem do Szkoły
      Podstawowej w Ostaszewie.

             Miał węglowy

      – o kaloryczności 25-26 KJ

      – przewidywana ilość w tonach – około 80 ton

Zamawiający informuje, że ze względu na szczupłą bazę magazynową każdorazowa dostawa uzgadniana będzie telefonicznie przez Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem. Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć 10 ton.

3.1.   Części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2.      Termin wykonania umowy od 24 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

3.3.      Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykluczeni z postępowania są oferenci na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 3.4.      Dokumenty składające się na ofertę:

                      – wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

                      – oświadczenie Oferenta z art. 24 i art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień                          Publicznych (załącznik Nr 2),

                      – Projekt umowy (załącznik nr 3)

                      – dokumenty stwierdzające o jakości w/w towarów,

                      – oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS-ie,

                      – oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym,

                      – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z Rejestru
                        Handlowego

3.5.   Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami w sprawie                             przedmiotu Zamówienia:

                     Ewa Czarnowska   – Dyrektor Szkoły tel. 56 674 00 31, 500 431 569

                     Milena Szyderska   – Główny Księgowy tel. 56 674 02 56

4.      Termin wykonania zamówienia do 30.04.2013 r.

5.      Termin związania ofertą.

5.1.        Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

5.2.        Przed upływem terminu wskazanego w pkt 5.1.Zamawiający może zwrócić się 
              do Oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowy określony czas.

6.              Sposób przygotowania ofert:

6.1.        Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6.2.        Oferta winna być napisana w języku polskim.

6.3.        Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) 
              upoważnioną do reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli 
              w imieniu Oferenta.

6.4.        Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami 
              Specyfikacji.

6.5.        Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

6.6.      W przypadku, gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta
             nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest 
             dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych 
              wspólników.

6.7.        Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
              własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 7.       Składanie i otwieranie ofert.

            7.1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

                     Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

                      Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice

                     do dnia 24 października 2012 r. do godz. 1000

        Zamawiający dopuszcza dostarczenie oferty listem poleconym na adres  Zamawiającego.

 7.2.        Oferty należy składać (przesyłać) w zamkniętej kopercie opisanej w następujący 
               sposób ”Oferta – zapytanie o cenę: Dostawa opału-miału węglowego do Szkoły 
               Podstawowej w Ostaszewie.”

7.3.        Oferty złożone po określonym terminie w pkt 7.1. zostaną zwrócone bez  otwierania.

 7.4.       Otwarcie ofert nastąpi 24 października 2012 r. o godz. 1015.

7.5.        Otwarcie ofert jest jawne.

8.          Kryteria wyboru ofert:

8.1.        Kryterium oceny ofert jest cena – 100% realizacji zamówienia.

8.2.        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferowanego                            asortymentu przy warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

9.        Ogłoszenie wyników zapytania i warunków zawarcia umowy.

9.1.        Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
              powiadomiony pismem akceptującym niezwłocznie po rozstrzygnięciu  procedury. 
              W terminie i miejscu wskazanym w w/w piśmie Oferent powinien zgłosić się 
              w celu podpisania umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego 
              od zawarcia umowy.

9.2.      Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji i zawiera istotne dla 
            zamawiającego postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
            umowy.

9.3.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie 
            internetowej www.spostaszewo.pl

 10.       Środki ochrony prawnej Oferentów:

 10.1.    Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w ustawie Prawo 
             Zamówień Publicznych Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu 
             Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
             Zamawiającego przepisów w/w ustawy.

 
11.       Załączniki do specyfikacji.

11.1.        Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)

11.2.        Oświadczenie Oferenta (załącznik nr 2 do SIWZ)

11.3.        Projekt Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie
                                                                            Ewa Czarnowska


Unieważnienie postępowania na projekt „Radosna Szkoła-plac zabaw”

PLIK DO POBRANIA: Unieważnienie postępowania


Przetarg „Radosna Szkoła”

PLIK DO POBRANIA: Ogłoszenie przetargu „Radosna Szkoła”

PLIK DO POBRANIA: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Radosna Szkoła”